Användar­villkor

Vänligen läs Thatsup’s Allmänna Avtals Villkor (”Allmänna Villkor”) nedan noga innan ni använder de produkter/tjänster som Thatsup AB (”Thatsup”) tillhandahåller. Genom att använda de tjänster och/eller produkter som anges på Thatsup’s webbplatser (“Webbplatsen”) åtar Ni er att följa nedan Allmänna Villkor. Thatsup förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera nedan Allmänna Villkor från tid till annan. Den senaste uppdateringens datum anges efter sista stycket av Allmänna Villkoren.

Nedan Allmänna Villkor reglerar Din åtkomst till och användning av Thatsup’s olika webbplatser och mobila applikationer som länkar eller hänvisar till dessa Allmänna Villkor. Genom att besöka eller använda Thatsup’s webbplats godkänner Du dessa Allmänna Villkor och ingår ett juridiskt bindande avtal med Thatsup (”Avtal”). Om Du inte önskar binda dig till Thatsup AB’s Allmänna Villkor enligt nedan eller är oförmögen till detsamma ska Du inte besöka Webbplatsen.

Denna webbplats förvaltas av Thatsup AB, ett svenskt aktiebolag.

1. DEFINITIONER

1.1 Parter

”Du”, ”Din” och ”Ditt” åsyftar dig, som Användare av Webbplatsen. En ”Användare” är någon som använder, söker, eller på något annat sätt använder Webbplatsen. ”Thatsup”, ”Vi”, ”Oss”, och ”Vår” åsyftar Thatsup .

1.2 Innehåll

”Innehåll” innebär bl.a. men inte uteslutande text, bilder, foton, ljud, video, ikoner, platsdata och övriga former av data eller kommunikation. ”Ditt Innehåll” betyder Innehåll som Du lämnar in eller överför till, genom, eller i samband med användning på Webbplatsen. Det kan bl.a. avse recensioner, betyg, reaktioner såsom att ”gilla”, ”ogilla”, mm. Det kan även avse information som Du visar offentligt eller som visas i din kontoprofil. ”Användarinnehåll” betyder innehåll som Användare lämnar in eller överför till, genom, eller i samband med användning av Webbplatsen. ”Thatsup-innehåll” betyder innehåll som vi skapar och gör tillgängligt på Webbplatsen. ”Tredje part-innehåll” betyder innehåll som kommer från andra parter än Thatsup eller dess Användare, som görs tillgängligt på Webbplatsen. Med ”Webbplatsinnehåll” menas det innehåll som görs tillgängligt på Webbplatsen, inklusive Ditt innehåll, Användarinnehåll, tredje part-innehåll och Thatsup-innehåll.

2. ÄNDRING AV ALLMÄNNA VILLKOREN

Thatsup förbehåller sig rätten att modifiera Allmänna Villkoren från tid till annan. Din användning av Webbplatsen innebär att Du tillåter och godkänner att Ditt besök eller användning av Webbplatsen styrs av de Allmänna Villkor som gäller vid tiden för besöket eller användningen av Webbplatsen. Den senaste uppdateringens datum av de Allmänna Villkoren anges efter sista stycket av Allmänna Villkoren. Det åvilar Dig ett ansvar att kontinuerligt granska de Allmänna Villkoren då dessa kommer att vara bindande för dig. Din fortsatta användning av Webbplatsen efter reviderade och publicerande av nya Allmänna Villkor innebär att Du accepterar de nya Allmänna Villkoren.

3. ÖVERSÄTTNING

De Allmänna Villkoren kan översättas till andra språk. Det är dock den svenska versionen som reglerar Ditt förhållande till Thatsup. Om en översatt version av Allmänna Villkoren strider mot den svenska versionen är det den svenska versionen som äger företräde.

4. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

4.1 Behörighet

För att tillgå eller använda Webbplatsen, måste du ha tillräcklig kunskap och möjlighet till att godkänna de Allmänna Villkoren. Om Du har blivit avstängd från Webbplatsen eller fått ditt konto stängt har Du inte tillgång till att använda Webbplatsen.

4.2 Tillåtelse att använda Webbplatsen

Thatsup tillåter dig att använda Webbplatsen i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Användning av Webbplatsen sker på egen risk och Du är medveten om att Du kan exponeras för innehåll som är stötande, felaktigt eller på annat sätt olämpligt.

4.3 Webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen kan när som helst modifieras utan förvarning eller ansvar genom bl.a. uppdateringar, tillfälliga eller permanenta avstängningar.

4.4 Medlemskonto

För att kunna utnyttja funktioner som tillhandahålls på Webbplatsen krävs medlemskap genom ett personligt konto (”Medlemskonto”). I samband med skapande av detta konto ska personlig information lämnas. Du ansvarar för att hålla kontouppgifter privat. Du är också ansvarig för samtliga aktiviteter som uppstår i anslutning till Ditt Medlemskonto. Vid misstanke om obehörig användning av Ditt Medlemskonto skall Du omedelbart meddela Thatsup. Vi förbehåller oss rätten att stänga Ditt Medlemskonto när som helst.

Ditt Medlemskonto får endast brukas i personligt syfte. Kommersiell användning är inte tillåten. Vid skapande av ett Medlemskonto hos Thatsup ska Du lämna fullständig och korrekt personlig information som stöd för din trovärdighet som Användare av Webbplatsen. Det är inte tillåtet att ange felaktiga uppgifter såsom någon annans identitet, skapa eller använda ett konto för någon annans räkning, ange felaktig e-postadress eller skapa flera konton. Vid användning av pseudonym är det fortfarande möjligt för andra att identifiera dig. Detta i synnerhet om identifierande information anges i recensioner, samma kontoinformation används på andra Webbplatser eller om Du tillåter andra Webbplatser att dela information om dig med Thatsup. Mer information finner Du i vår integritetspolicy.

4.5 Mottagande av information

Genom att skapa ett Medlemskonto på Webbplatsen godkänner Du att Du tar emot särskild information i anslutning till Webbplatsen. Särskild information kan bl.a. vara reaktioner från andra Användare. Du godkänner också att Du kommer få vårt nyhetsbrev om händelser i Ditt område. Om Du inte önskar motta sådan information måste Du själv informera Thatsup om detta genom att skicka ett mejl till [länk till mejl].

5. INNEHÅLL

5.1 Ansvar för Ditt innehåll

Du är personligen ansvarig för det innehåll Du väljer att registrera på Webbplatsen. Information som registrerats kan ej återkallas. Du är personligen ansvarig för alla risker som kopplas till det innehåll Du registrerar på Webbplatsen. Du är även ansvarig för annans tilltro till informationens värde, riktighet eller tillförlitlighet. Du ansvarar själv för att ha erforderliga tillstånd för den information Du registrerar eller publicerar på Webbplatsen. Det är inte tillåtet att publicera information som kan uppfattas som sponsring av Thatsup. Det är inte heller tillåtet att publicera material som strider mot immaterialrättsligt skyddade rättigheter och du är personligen ansvarig om sådan information ändå publiceras.

Rättsliga åtgärder kan vidtas mot Dig om Du bl.a. publicerar material som inte är sanningsenligt, förväxlingsbart, nedsättande, kränker tredje parts rättigheter samt immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, registrerade samt inarbetade varumärken, mönster och patent. Vidare, kan rättsliga åtgärder vidtas mot Dig om Du publicerar affärshemligheter, sekretesskyddad information, annan immateriell egendom eller egendomsrätt, material som innehåller olagligt innehåll såsom förtal och pornografiskt innehåll, exploatering av minderårig eller bryter mot eller annars förespråkar brott mot någon lag eller bestämmelse.

5.2 Thatsups rätt att använda Ditt Innehåll

Du beviljar Thatsup härmed oåterkalleligen rätten att använda Ditt Innehåll globalt och utan avgifter till vilket som helst syfte. Du beviljar detsamma även för Webbplatsens Användare och övriga som har tillgång till Ditt innehåll i anslutning till deras användning av Webbplatsen. Slutligen avstår Du oåterkalleligen och avser att avstå från alla anspråk med avseende på till Ditt Innehåll gentemot Thatsup samt samtliga av dess övriga bolag och dess Användare. Med ”använda” menar vi bruka, kopiera, publicera, publikt framställa eller visa, återskapa, distribuera, ändra, översätta, ta bort, analysera, kommersialisera och skapa omarbetningar av Ditt Innehåll.

5.3 Ägarförhållande

I relationen mellan dig och Thatsup är Du ägare till Ditt innehåll. Thatsup är ägare till innehåll på Webbplatens inklusive men inte begränsat till visuella gränssnitt, interaktiva funktioner, grafik, design, kompilering, vår kompilering av Användares innehåll och annat innehåll på Webbplatsen, programkoder, produkter, mjukvara, recensioner och klassificeringar och Webbplatsens alla andra delar och komponenter med undantag av Ditt innehåll, Användares innehåll och Tredje parts innehåll. Thatsup äger också immateriella rättigheter inkluderande men inte begränsat till upphovsrätt, varumärken, och design. Ägandet avser Thatsup’s globalt skyddade rättigheter. Övriga rättigheter som är förknippade med Thatsup är skydde genom andra tillämpliga lagar, bestämmelser samt branschpraxis. Innehåll eller material relaterat till dessa rättigheter får inte återskapas, omarbetas, visas offentligt eller spridas utan Thatsup’s skriftliga godkännande. Om det inte uttryckligen framgår av dessa Allmänna Villkor, tillfaller ingen rättighet Dig som Användare. Samtliga rättigheter avseende Webbplatsen tillhör Thatsup

5.4 Annonsering

Thatsup och dess annonsörer kan visa annonser och annan information publikt i anslutning till eller i Ditt Innehåll. Du har inte rätt till ersättning eller anspråk för sådan annonsering. Annonseringens utformning och omfattning kan ändras utan att det särskilt meddelas Dig.

5.5 Innehållsflöden

Vi gör en del av Webbplatsinnehållet till (”Feed-innehåll”) tillgängligt genom Real Simple Syndication- och Atom-feeds (”RSS”). Du kan tillgå och använda RSS för att visa Feed-innehåll på din personliga dator, webbplats eller blogg (”Din webbplats”), förutsatt att (i) din användning av RSS endast är för personliga, icke-kommersiella syften, (ii) din visning av Feed-innehållet länkar tillbaka till de relevanta sidorna på Thatsups webbplatser och anger Thatsup som källan till Feed-innehållet, (iii) din användning eller visning av Feed-innehållet inte antyder att Thatsup marknadsför eller rekommenderar tredje parters frågor, idéer, webbplatser, produkter eller tjänster, inklusive Din webbplats, (iv) Du inte återdistribuerar Feed-innehållet, och (v) din användning av RSS inte överbelastar Thatsups system. Thatsup förbehåller sig alla rättigheter till Innehållsflöde och kan avbryta Flöden när som helst.

5.6 Övrigt

Användares innehåll är inte likställt med Thatsup’s innehåll. Detta innebär att innehåll av registrerade Användare, Användare som varit anställda på eller arbetat enligt avtal för Thatsup inte alltid återger Thatsup’s åsikter. Vi förbehåller Oss därför rätten att granska, modifiera ta bort eller återställa Användares innehåll från tid till annan utan förvarning. Detta innebär att Vi exempelvis kan avlägsna en recension om Vi anser att den strider mot Våra Allmänna Villkor. Thatsup har ingen förpliktelse att behålla eller tillhandahålla Dig kopior av Ditt innehåll. Thatsup kan inte garantera att sekretessbelagd information som Du lämnar i egenskap av Användare inte röjs.

6. RESTRIKTIONER

Vi har ingen skyldighet att upprätthålla dessa Allmänna Villkor å Dina vägnar gentemot någon annan Användare. Vi uppmanar Dig att informera Oss om Du tror att en annan Användare bryter mot villkoren, men förbehåller Oss rätten att undersöka och vidta åtgärder enligt Vår egen bedömning.

6.1 Du samtycker till att inte själv eller för annans räkning hjälpa, uppmana, möjliggöra eller samverka till att Webbplatsen används för att:

6.1.1 Publicera innehåll eller uppmuntra till handling på Webbplatsen som gör intrång eller kränker någon annans rättigheter eller på annat sätt bryter mot lagar och regler;

6.1.2 Bryta mot Thatsup Allmänna Villkor till exempel genom att skriva en icke sanningsenlig eller kränkande recension, handla med recensioner med andra aktörer eller ersätta eller motta någon ersättning för att skriva eller avlägsna en recension;

6.1.3 Bryta mot Thatsup eller tredje parts immateriella rättigheter, företagshemligheter eller sekretessbelagd information;

6.1.4 Diskriminera, trakassera, hota, skada, ofreda andra eller främja sådant beteende;

6.1.5 Främja en aktör, kommersiell åtgärd eller händelse eller på annat sätt använda Webbplatsen i kommersiellt syfte utan Thatsup’s skriftliga godkännande;

6.1.6 Skicka mejl, utföra undersökningar av kommersiell eller icke-kommersiell beskaffenhet. Utföra nyckelordspamming eller på annat sätt försöka manipulera Webbplatsens sökresultat eller en tredje parts webbplats; och

6.1.7 Inaktivera, överbelasta eller försämra Webbplatsens funktionalitet.

6.2 Du samtycker också till att aldrig hjälpa, uppmana eller möjliggöra för andra att:

6.2.1 Bryta mot Allmänna Villkoren;

6.2.2 Att modifiera, anpassa, bevilja, kopiera, distribuera, översätta, otillåtet länka, publicera, sälja, vidareförsälja eller på annat otillåtet sätt framställa eller exploatera Webbplatsen eller Webbplatsens innehåll (förutom Ditt innehåll) utan uttryckligt godkännande från Thatsup;

6.2.3 Söka komma åt, inhämta eller indexera någon del av Webbplatsen eller något av Webbplatsens innehåll;

6.2.4 Kopiera någon del av Webbplatsen;

6.2.5 Avlägsna eller ändra någon notering om legal notice, copyright, registrerat varumärke eller annan egendomsrätt som visas på någon del av Webbplatsen eller på något utskrivet eller kopierat material från Webbplatsen

6.1.1 Registrera, behandla eller utvinna information om andra Användare; 6.1.2 Tillgå, insamla eller indexera någon del av Webbplatsen i syfte att konstruera eller sprida en sökbar databas över recensioner; 6.1.3 Omformatera eller inbädda någon del av Webbplatsen; 6.1.4 Vidta någon åtgärd som inför eller kan införa, enligt vår bedömning, orimlig eller oproportionerligt stor belastning på Thatsups tekniska infrastruktur eller på annat sätt skapar för stora trafikkrav på Webbplatsen, 6.1.5 Försöka skaffa obehörig tillgång till Webbplatsen, användarkonton, datorsystem eller nätverk anslutna till Webbplatsen genom hacking, lösenordsinbrytning eller andra hjälpmedel; 6.1.6 Använda Webbplatsen eller Webbplatsinnehåll till att sprida datavirus, maskar, defekter, trojanska hästar eller andra dataprogram av destruktiv beskaffenhet (kollektivt ”Virus”), 6.1.7 Använda utrustning, program eller rutin som ingriper i Webbplatsens avsedda funktion eller på annat sätt försöka ingripa i Webbplatsens avsedda funktion, 6.1.8 Använda Webbplatsen för att göra intrång på något datanätverks säkerhet, knäcka lösenord eller säkerhetskrypteringskoder, avbryta eller ingripa i eller på annat sätt orsaka skada på Webbplatsen eller Webbplatsens innehåll; eller

6.1.9 Ta bort, kringgå, förstöra, skada eller på annat sätt ingripa i någon av Webbplatsens säkerhetsrelaterade funktioner, funktioner som hindrar eller begränsar användning eller kopiering av Webbplatsens innehåll eller funktioner som vidmakthåller begränsningar i användningen av Webbplatsen.

7. RIKTLINJER OCH POLICYS

7.1 Riktlinjer för Innehåll

Du intygar att Du har läst och förstått innebörden av våra Allmänna Villkor.

7.2 Sekretess

Du intygar att Du har läst och förstått vår integritetspolicy. Notera att vi kan avslöja information om Dig för tredje part om vi har välgrundad övertygelse om att sådant avslöjande rimligen är nödvändigt för att (i) vidta åtgärder angående misstänkt illegal verksamhet, (ii) upprätthålla eller tillämpa våra Villkor och integritetspolicy, (iii) följa regler för en rättslig process eller annan myndighetsförfrågan så som efterspaning, inställelse, författning, juridiskt mål eller annan rättslig process som vi ingår i eller (iv) skydda våra, våra Användares, samarbetspartners eller allmänhetens rättigheter, anseende och egendom.

8. THATSUP MARKNADSFÖRING

Vid köp av marknadsföringsplats från Thatsup, gäller separat avtal.

9. FÖRSLAG OCH FÖRBÄTTRINGAR

Genom att tillsända Oss idéer, uppslag, dokument eller förslag (”Feedback”), godkänner Du att (i) din Feedback inte får innehålla tredje parts konfidentiella information eller informationsegendom, (ii) vi inte har någon direkt eller indirekt skyldighet till konfidentiell hantering av din Feedback, (iii) vi redan kan ha något som liknar din Feedback under beaktande eller utveckling och (iv) Du beviljar oss en oåterkallelig, exklusiv, avgiftsfri, för all framtid gällande, global rätt att använda, ändra, publicera, distribuera och återanvända din Feedback och Du avstår oåterkalleligen och avser att avstå från alla anspråk avseende Din Feedback gentemot Thatsup och dess Användare.

10. TREDJE PARTER

Webbplatsen kan inkludera länkar till andra webbplatser (”Tredje part-webbplats”). Vi kontrollerar eller förespråkar inte någon Tredje parts webbplats. Du godkänner att vi inte är ansvariga för tillgång till eller innehåll på sådan Tredje parts webbplats. Du använder Tredje parts webbplats på egen risk. Några av tjänsterna som tillgängliggörs via Webbplatsen kan lyda under tredje parts eller öppna källors licensvillkor.

11. BROTT MOT DE ALLMÄNNA VILLKOREN

Om Du bryter mot bestämmelse i de Allmänna Villkoren (”Avtalsbrott”), har Thatsup, utan att behöva visa uppsåt eller oaktsamhet, rätt till ersättning för kostnader samt skadestånd för förlust och/eller skada som Thatsup lidit som en följd av Avtalsbrottet.

12. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄSNINGAR AV ANSVAR

Läs detta avsnitt noga då det begränsar Thatsup’s ansvar gentemot Dig. Vart och ett av följande delavsnitt är tillämpligt endast i den utsträckning det överensstämmer med gällande lagar och regler. Ingenting häri är avsett att begränsa någon rättighet som Du kan ha som inte rättsligt kan begränsas. Om Du är osäker på detta eller något annat avsnitt i dessa Allmänna Villkor ska Du prata med en jurist innan Du besöker eller använder webbplatsen. Genom att besöka eller använda webbplatsen intygar Du att Du har läst, förstått och samtycker till dessa villkor, inklusive detta avsnitt.

a. Webbplatsen tillgängliggörs i befintligt skick, utan garanti och utan ansvar för fel. Som sådan använder Du webbplatsen enligt eget omdöme och på egen risk. Thatsup är inte ersättningsskyldig gentemot Dig för förlust eller skada som kan uppkomma exempelvis av att webbplatsen inte är i drift, är otillgänglig, har säkerhetsrisker eller genom Din tilltro till kvaliteten, riktigheten eller tillförlitligheten hos aktörlistor, klassificering, recensioner, siffror eller rekommendationsfilter som finns på, används på eller tillgängliggörs via webbplatsen.

a. Thatsup utfärdar inga påståenden eller löften angående tredje part så som aktörer eller annonsörer som listas på webbplatsen eller webbplatsens Användare. Thatsup är inte ersättningsskyldig gentemot dig för förlust eller skada som kan uppstå genom deras aktiviteter inklusive exempelvis att en annan Användare missbrukar Ditt innehåll, identitet eller personuppgifter eller att Du har dålig erfarenhet av någon av de aktörer eller annonsörer som listas eller finns på webbplatsen. Dina köp och din användning av produkter eller tjänster som erbjuds av tredje part via webbplatsen sker efter Ditt eget omdöme på din egen risk.

b. Thatsup avsäger sig uttryckligen alla garantier, direkta eller indirekta, inklusive garantier för produkter eller tjänster som erbjuds av aktörer som listas på webbplatsen och indirekta garantier för handelsmässighet, lämplighet för ett speciellt syfte och intrångssäkerhet. Ingen muntlig eller skriftlig information eller råd som tillhandahållits dig av en representant för Thatsup skall utgöra en framställning eller garanti.

c. Din exklusiva rätt och gottgörelse i händelse av missnöjdhet med Webbplatsen beträffande tjänster eller olägenhet är din uppsägning och avslutande av tillgången till eller användning av webbplatsen.

13. UPPSÄGNING

13.1 Du kan säga upp dessa Allmänna Villkor när som helst genom att stänga Ditt Medlemskonto, upphöra med din användning av Webbplatsen, och tillhandahålla Thatsup med ett meddelande om uppsägning här. Granska vår Integritetspolicy för information om vad vi gör med Ditt konto när det sägs upp.

13.2 Vi kan stänga Ditt Medlemskonto, upphäva din användning av Webbplatsen och/eller stänga av dig helt från Webbplatsen oavsett orsak och utan förvarning därom. Varje sådan åtgärd kan hindra dig att komma åt Ditt Medlemskonto, Ditt innehåll, Webbplatsens innehåll eller annan relaterad information.

13.3 I händelse av en uppsägning av dessa Allmänna Villkor, vare sig av Dig eller Oss, kommer punkterna 1, 5, 6, 10–15 fortsätta gälla, inklusive vår rättighet av använda Ditt innehåll som beskrivet i Avsnitt 5.

14. ÖVRIGT

14.1 Vi förbehåller oss rätten att, oavsett tidpunkt och orsak, ändra, uppdatera, eller stänga Webbplatsen efter vårt gottfinnande utan förvarning eller skyldigheter.

14.2 Allmänna Villkoren innehåller Avtalet i sin helhet mellan Dig och Thatsup angående användning av Webbplatsen och föregår varje tidigare Avtal mellan Dig och Thatsup i denna fråga.

14.3 Underlåtenhet från Thatsups sida att utöva eller upprätthålla en rättighet eller bestämmelse tillhörande Allmänna Villkoren utgör inte ett avsägande av en sådan rättighet eller bestämmelse. Misslyckande från någon Part att utöva rättighet som medges häri, oavsett vad det avser, skall inte tvingas frånträda någon rättighet i det följande.

14.4 Om någon av de Allmänna Villkorens bestämmelser är ogiltig, skall den bestämmelsen användas för att återspegla Parternas avsikt och tas bort i minsta möjliga utsträckning. De övriga bestämmelser i de Allmänna Villkoren ska fortsätta gälla.

14.5 De Allmänna Villkoren och alla rättigheter eller skyldigheter knutna till dem, kan inte överlåtas eller överföras av Dig utan Thatsups föregående skriftliga medgivande, men kan överlåtas eller överföras av Thatsup utan begränsning.

14.6 Avsikten med de Allmänna Villkorens avsnittsrubriker är endast att underlätta och har ingen juridisk eller avtalsmässig funktion.

15. TILLÄMPAD LAG OCH VAL AV DOMSTOL

Svensk lag är tillämplig på dessa Allmänna Villkor samt alla anspråk på Thatsup. Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

2018-05-17 Thatsup AB, Karlbergsvägen 22, 113 27 Stockholm, Sverige; Org nr: 556825-3206; VAT nr: SE556825320601;

Kontakt, Tel: 08-409 519 00, Email: [email protected]